Direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine

Artikkel 94

Direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine

11. peatükk

Lõppsätted

1. Direktiiv 95/46/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 25. maist 2018.

2. Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale määrusele. Viiteid direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud töörühmale üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega käsitatakse viidetena käesoleva määrusega loodud Euroopa Andmekaitsenõukogule.