Komission kertomukset

Artikla 97

Komission kertomukset

Luku 11

Loppusäännökset

1. Viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2020 ja joka neljäs vuosi sen jälkeen komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomukset tämän asetuksen arvioinnista ja uudelleentarkastelusta. Kertomukset julkistetaan.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä komissio tarkastelee erityisestiseuraavien soveltamista ja toimivuutta:
a) kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin tehtäviä henkilötietojen siirtoja koskeva V luku siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tämän asetuksen 45 artiklan 3 kohdan ja direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan perusteella hyväksyttyihin päätöksiin;
b) yhteistyötä ja yhdenmukaisuutta koskeva VII luku.

3. Komissio voi pyytää jäsenvaltioilta ja valvontaviranomaisilta tietoja 1 kohdan mukaista tarkoitusta varten.

4. Kun komissio tekee 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja arviointeja ja uudelleenarviointeja, se ottaa huomioon Euroopan parlamentilta ja neuvostolta sekä muilta asiaankuuluvilta elimiltä ja muista lähteistä saadut näkemykset ja löydökset.

5. Komissio esittää tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi ottaen erityisesti huomioon tietotekniikassa ja tietoyhteiskunnassa tapahtuvan kehityksen.