Delegerade akter och genomförandeakter

Delegerade akter och genomförandeakter

Kapitel 10 i dataskyddsförordningen handlar om de befogenheter och kommittéförfarandet som delegerats till kommissionen.